Home Shop אגרת לשומרים – הפרטיזנים

אגרת לשומרים – הפרטיזנים

אגרת לשומרים – הפרטיזנים

45.00 

תיאור

"האגרת" נכתבה בידי אבא קובנר במרס 1944, בעת לחימתו בפרטיזנים ביער רודניקי. המסמך שבמקור נכתב ביידיש, הועתק במספר עותקים והופץ בחשאי בין היחידות הפרטיזניות. אחד מהעותקים נמסר לארכיון מורשת בשנת 1963. התוכן: "אגרת לשומרים-פרטיזנים" – מאת אבא קובנר, מבוא והערות – מאת פרופ' דינה פורת, "לאחר נ"ח שנים" – עדות מאת פרופ' דב לוין, ראיון עם ויטקה קובנר – מאת יונת רוטביין, מהדורה בעברית, ביידיש ובאנגלית.
בסיוע קרן הזכרון לתרבות יהודית, ניו יורק.
2005, 124 עמ'.
נושא:
הסטוריוגרפיה