Home לקסיקון

לקחי השואה

(רשימות מן העזבון, 5.2.1975) אבא קובנר 5/02/1975   מה היתה השואה? השמדת עם שבוצעה על פי תכנית ערוכה מכוח צו-מדינה בשטחן של למעלה מעשרים מדינות וארצות ובסיועם הפאסיבי – או הפעיל – של בני עמים מרובים, כשלנרדפים אין מותירים שום ברירה – לא ביציאה, לא בפשרה, לא בכניעה או המרת דת, לא לכלל ולא ליחיד. […]
Read more