Home לקסיקון

לברטובסקי פינקלשטיין יוסף

levertovsky-yosef
נולד בשנת 1896 בביאלסק-פודלסק, ליד ביאליסטוק, כיוסף פינקלשטיין. עד תום מלחמת העולם הראשונה עבד כמנהל חשבונות בבנק, לצד פעילות רבה בשדה התרבות בעיירתו, בה הרצה ברבים על ענייני ספרות. בשנת 1918 הצטרף למפלגה הציונית-סוציאליסטית "פועלי ציון"; היה חבר ועד גליל ביאליסטוק, וציר בוועידת המפלגה שהתכנסה בקרקוב בשנת 1920.
Read more

לקחי השואה

(רשימות מן העזבון, 5.2.1975) אבא קובנר 5/02/1975   מה היתה השואה? השמדת עם שבוצעה על פי תכנית ערוכה מכוח צו-מדינה בשטחן של למעלה מעשרים מדינות וארצות ובסיועם הפאסיבי – או הפעיל – של בני עמים מרובים, כשלנרדפים אין מותירים שום ברירה – לא ביציאה, לא בפשרה, לא בכניעה או המרת דת, לא לכלל ולא ליחיד. […]
Read more