Home לקסיקון

הוברבאנד שמעון

logo-havazelet
נולד בשנת 1909 בעיירה חנצ'יני הסמוכה לקיילצה. שמעון היה נצר לשושלות רבנים, הן מצד אימו והן מצד אביו. דודו, ר' הלל, היה מראשי "המזרחי" בפולין. שמעון חונך בחצר סבו, הרבי מחנצ'יני, וממנו קיבל את הסמיכות לרבנות. לימים נשא לאישה את בת הדיין ר' יעקב גלזר מפיוטרקוב טריבונלסקי, ולבסוף קבע את מושבו בעיר, הקים משפחה ושימש
Read more