Home לקסיקון

אנשי המרד – מרדכי אנילביץ

בגימנסיה היה מרדכי בין התלמידים הטובים ביותר. ראשון בכיתה, מצטיין בכל המקצועות, חבר טוב. "אניולק" (מלאך) – קראו לו חבריו בשנותם קצת את שם משפחתו. אך יודע מלאך זה להיות גם תקיף וקשה. רגיל היה מילדותו שאפשר גם להרביץ ל"שקצים" ולא רק לספוג. זכורני השנים האחרונות לפני המלחמה ומרדכי היה אז מדריך
Read more