Home העיירה בוערת, מרדכי גבירטיג

העיירה בוערת, מרדכי גבירטיג

העיירה בוערת, מרדכי גבירטיג

העיירה בוערת – מרדכי גבירטיג

לחן: מרדכי גבירטיג

אחים, שרפה! שרפה!

עיירתנו בוערה כולה,

בה רוחות שחורות יסערו,

להבות-חורבן יבערו,

עקבותיה לא נשארו,

היא עולה באש.

ואתם חובקים ידיים

בלי הושט עזרה,

בלי כבות את אש הלהב

אש העיירה.

 

אחים, שרפה! שרפה!

קרובה, חס וחלילה, השעה,

כי הלהבות יתמידו

את כולנו פה ישמידו

רק שרידי קירות יעידו

מה שפה היה.

ואתם חובקים ידיים

בלי הושט עזרה

בלי כבות את אש הלהב

אש העיירה.

 

אחים, שרפה! שרפה!

רק בידכם בלבד היא העזרה.

חיש הושיטו יד אוהבת

והצילו מהמוות

בדמכם כבו שלהבת

חיש כבו בדם.

מרחוק אל תעמודו

כי האש עולה

אל נא תחבקו ידיים

השרפה גדולה!

 

 

תרגם: אברהם לוינסון

השיר נכתב בשנת 1938 אחרי הפוגרום בפשטיק, והוא מעין אזעקה על השואה המתקרבת. היה שגור בפי העם בגיטו קראקוב ובגיטאות אחרים.